Biologie a ochrana zájmových organismů


Chov zájmových zvířat a pěstování určitých skupin sbírkových rostlin se stal ve světě i u nás masovou záležitostí a předmětem rozsáhlého obchodu, jehož roční obrat např. v západní Evropě bývá odhadován minimálně na několik desítek miliard USD. Současně i mezinárodní obchod s biologickými výrobky (kůže, salepové hlízy...) může vést k drancování přírody a ohrožení existence druhů jen proto, aby uspokojil poptávku. Podle statistických údajů je využívání divoké přírody pro mezinárodní obchod druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů na naší planetě, hned za ničením přirozených stanovišť. Tento rozsah a současně skutečnost, že značný podíl těchto organismů jsou organismy ohrožené a tedy chráněné mezinárodními konvencemi (CITES apod.) si vyžádaly rozsáhlá legislativní ošetření. Pokud se jedná o obratlovce, podléhá manipulace s nimi současně veterinárním zákonům a zákonům na ochranu zvířat před týráním (u nás § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.) Přestože se komerčními chovy a pěstováním pro účely obchodu, vlastním obchodem včetně dovozu a vývozu zabývá stále více firem, nebyla tato činnost dosud vůbec podložena potřebnou kvalifikací. Neustále se zvyšující frekvence střetů se zákonem - veterinárním, zákonem na ochranu zvířat proti týrání a zejména mezinárodním konvencím na ochranu ohrožených organismů (CITES apod.), často přesahující hranice republiky tuto skutečnost zvlášť podtrhují. Potřeba zajistit možnost získání odpovídající kvalifikace v tomto směru je zvlášť aktuální v souvislosti s naším vstupem do EU. Kvalifikace takto zaměřená je v rámci nabídky VŠ v ČR jediná, perspektivně možno uvažovat i o zájmu z jiných zemí.

Profil absolventa BOZO

Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek, odpovídající potřebám a cílům jejich uplatnění:

 • Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů a jejich geografické rozšíření (nezbytnost znát původ dovážených a pěstovaných rostlin a chovaných živočichů). Důležitou součástí biologického bloku je výuka ekologických disciplín. 
 • Zásady a způsoby pěstování zájmových rostlin: orchidejí, tillandsií, kaktusů, akvarijních a terarijních rostlin, masožravých rostlin atd. Chov zájmových živočichů: akvaristika a teraristika v nejširším slova smyslu včetně chovu zvířat v paludáriích a zahradních nádržích, chov hmyzu v insektáriích, chov exotických ptáků a drobných terarijních savců. Součástí tohoto okruhu jsou základy péče o zdraví pěstovaných rostlin (rostlinolékařství) a zásady veterinární péče o chované živočichy (zoohygiena). 
 • Legislativa: znalost potřebných zákonů a předpisů upravujících provozování pěstíren a chovů v komerční i zájmové sféře. Zahrnuje znalosti mezinárodních zákonných ustanovení, týkajících se chráněných rostlin a živočichů, zásady pro manipulaci s chráněnými organismy, aplikace v praxi komerčních i zájmových pěstíren a chovů. Legislativa týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání (u nás § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.). Problematika obchodu se zájmovými organismy. Obchodní politika, dovoz, vývoz rostlin a živočichů a výrobků z nich, podléhajícím CITES. Determinace materiálů a výrobků z rostlin a živočichů. Kontrola a řízení obchodu. Etické aspekty zacházení s živými organismy. 
V rámci výuky je kladen důraz na výuku angličtiny.

Uplatnění absolventů BOZO

Absolventi naleznou uplatnění především jako provozovatelé a pracovníci firem zabývajících se komerčními chovy zvířat a pěstováním sbírkových rostlin, v obchodních firmách zabývajících se obchodem s rostlinami a živočichy, v zoologických a botanických zahradách, dále jako specialisté ve státních institucích (Česká inspekce životního prostředí, referáty ŽP krajských úřadů a magistrátů, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, útvary policie sledující nelegální obchod s organismy, celní správě apod.). Lze však očekávat, že vzhledem k rozšíření pěstování a chovů bude zájem o studium i z řad podnikatelů i běžných zájemců, zejména s o ohledem na značnou odbornou i stále stoupající finanční náročnost této činnosti.


Příklady BP a DP pro BOZO

 • Problematika kultivace terestrických orchidejí indomalajské oblasti 
 • Explantátové množení orchideje Macodes petola 
 • Vliv abiotických faktorů skleníkového prostředí na pěstování semenáčků Rebutia sp. 
 • Analýza ekonomiky produkce orchidejí explantátovými kulturami 
 • Sezónní aspekt poptávky po akvarijních rybách: vztah k ekonomice obchodní firmy 
 • Biologie reprodukce Poecilia nigrofasciata (Pisces, Poeciliidae) 
 • Záchranné chovy ohrožených druhů suchozemských želv 
 • Odchov problematických druhů řádu Měkkozobí (Columbiformes) 
 • Vyhodnocení ekonomiky produkce krmných druhů hmyzu Vliv inkubační teploty na ovlivnění pohlaví u mlád´at vybraných druhů gekonů 
 • Etologie reprodukce u amadiny Gouldové (Chloebia gouldiae) 
 • Welfare pro velké cervidy - zohlednění potřeb cervidů a možnosti jejich naplnění v expozicích zoo 
 • Etologické zpracování záznamu porodu a odchovu ledního medvěda za první půl rok života, vyhodnocení a zpracování cirkadiánního rytmu 
 • Etologické zpracování záznamu hnízdění sov pálených, včetně vyhodnocení potravního spektra 
 • Welfare, alimentární požadavky velkých papoušků Austrálie 

Praxe v průběhu studia


 • Státní správa (referáty ŽP na krajských úřadech, Agentury ochrany přírody, Správy Chráněných oblastí a Národních parků)
 • Soukromý sektor (firmy zabývající se pěstováním zájmových rostlin, chovem živočichů, obchodem s těmito organismy)
 • Zoologické a botanické zahrady
 • Záchranné stanice pro ohrožené živočichy včetně stanic pro živočichy zabavené z nelegálních chovů a na hranicích.